Bijzondere wensen

Dromen worden werkelijkheid!

DE MAGIE VAN EEN bijzondere VOETBALWENS!

Voetbal is nog altijd de populairste sport in Nederland. Heel veel jongens en meisjes zijn actief met voetbal bezig bij hun voetbalclub, op school of in hun vrije tijd. Ze dromen van een grote carrière als profvoetballer bij hun favoriete voetbalclub in binnen- of buitenland.

Veel kinderen zijn supporter van een voetbalclub en hebben een speler als idool. Ze kijken op tegen hun voetbalhelden en zouden dolgraag een wedstrijd willen bezoeken, een kijkje achter de schermen krijgen of hun voetbalhelden willen ontmoeten.

Bijzondere wens

Wilt u een kind aanmelden voor een bijzondere voetbalwens? Check hieronder dan eerst onze wenscriteria en procedure en klik vervolgens op onderstaande button.

Quinten ontmoet zijn idool Perr Schuurs!

Voetbal is voor kinderen iets magisch……..!

FC Robinstijn wil kinderen deel uit laten maken van deze magische voetbalwereld en daarmee kinderwensen in vervulling laten gaan via een bijzondere wens dag of andere leuke voetbalactiviteit. Het vervullen van een unieke voetbalwens heeft op ieder kind een magisch effect, maar op kinderen die om welke reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben in het bijzonder. Het geeft deze kinderen de kracht om weer even kind te zijn en samen met ouders, broertjes en zusjes te kunnen genieten van een onvergetelijke ervaring. Het verwezenlijken van een droom kan voor hun toekomst een wereld van verschil betekenen en is voor het hele gezin een herinnering voor het leven…..

Wenskind Luco:

"Ik heb de dag van mijn leven gehad en ga hier nog heel lang over dromen……."

WENSCRITERIA & PROCEDURE

Er zijn genoeg redenen waarom een kind het verdient om eens een keer in het zonnetje gezet te worden. Voor veel kinderen is voetbal een geweldig ‘medicijn’ om even alles te kunnen vergeten. Het geeft kinderen (en hun familie) weer nieuwe energie en kracht om door een moeilijke periode heen te komen.

In principe kan iedereen (ouders/verzorgers, familie, vrienden, voetbalclub, ziekenhuis, school, etc.) een wensaanvraag indienen voor een kind. Maar uiteraard zijn de mogelijkheden om wensen te vervullen vaak beperkt. FC Robinstijn vindt het daarom belangrijk om hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan en alleen bijzondere voetbalwensen van échte voetbalfans in vervulling te laten gaan.
Daarom dient het kind wel aantoonbaar tot de doelgroep van FC Robinstijn te behoren en hebben we een aantal belangrijke basiscriteria opgesteld waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een bijzondere voetbalwens.

Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar, die om welke reden dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk hierbij aan kinderen:

 • die ernstig of langdurig ziek zijn of zijn geweest;
 • met een geestelijke of lichamelijke beperking;
 • die een dierbare persoon hebben verloren;
 • die door een traumatische ervaring of een andere ingrijpende oorzaak een moeilijke periode doormaken of recent hebben doorgemaakt;
 • die aantoonbaar (al dan niet tijdelijk) in de schaduw staan (of recent hebben gestaan) van een gezinslid, doordat dit gezinslid ernstig ziek is of is geweest of een geestelijke/lichamelijke beperking heeft.

BASISCRITERIA WENSVERVULLING

Stichting FC Robinstijn heeft een aantal basiscriteria opgesteld, waaraan voldaan moet worden om de wensaanvraag in behandeling te nemen en om in aanmerking te komen voor een voetbalwens:

 • het aanmeldformulier moet volledig en naar waarheid ingevuld zijn; Indien het aanmeldformulier niet volledig of niet geheel naar waarheid is ingevuld, dan resulteert dit automatisch in een afwijzing van de wensaanvraag;
  de wensaanvraag is gedaan voor een kind binnen de doelgroep van FC Robinstijn;
 • de aanmelding moet gedaan zijn door een meerderjarig persoon;
 • FC Robinstijn organiseert maximaal 1 bijzondere wensdag per gezin. Het is wel mogelijk om meerdere kinderen uit 1 gezin gezamenlijk aan te melden voor een bijzondere wensdag;
 • de aanvrager dient volledig medewerking te verlenen aan de screening van de wensaanvraag door FC Robinstijn. Het wenskind is minimaal 5 jaar en maximaal 17 jaar oud op het moment dat de wensaanvraag wordt ingediend;
 • het wenskind is aantoonbaar fan van de club of speler aan wie de wens gericht is;
 • het wenskind heeft een persoonlijke voetbalwens die door het kind zelf en/of met hulp van ouder(s)/verzorger(s)/voogd of derden duidelijk is geformuleerd;
 • het betreft een specifieke voetbalwens, die zonder tussenkomst van stichting FC Robinstijn niet mogelijk is voor het kind of gezin;
 • de wens moet realiseerbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn voor FC Robinstijn;
 • de aanmelding moet goedgekeurd zijn door de betreffende BVO waarop de voetbalwens van toepassing is;
 • Stichting FC Robinstijn behoudt te allen tijde het recht een wensaanvraag zonder opgaaf van reden te weigeren.

PROCEDURE WENSVERVULLING

De procedure van een wensaanvraag bestaat uit een aantal stappen die doorlopen worden voordat de wens in vervulling zal gaan.

 1. Een wensaanvraag wordt uitsluitend gedaan via het aanmeldformulier op de website van Stichting FC Robinstijn. U ontvangt een ontvangstbevestiging van ons;
 2. De Wenscommissie toetst de wensaanvraag aan de basiscriteria (zie hierboven);
 3. Een medewerker van de Wenscommissie neemt contact op met de wensaanvrager om aan te geven of de wensaanvraag wel of niet aan de basis-criteria voldoet en licht de wensprocedure toe. Tevens wordt de wensaanvraag verder besproken en gescreend;
 4. In geval van een positieve toetsing aan de basiscriteria neemt een medewerker van de Wenscommissie contact op met de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) van het kind voor wie de aanvraag is ingediend om de wens verder te screenen. Indien gewenst wordt ook contact gezocht met de opgegeven onafhankelijke contactpersoon;
 5. Tijdens een uitvoerig screeningsgesprek wordt de situatie van het desbetreffende kind, de gezinssituatie en de voetbalwens verder besproken en gedefinieerd;
 6. Indien FC Robinstijn tijdens de screeningsprocedure het noodzakelijk acht om de situatie bij het wensgezin ter plekke te beoordelen, kan een screeningsgesprek bij het gezin thuis plaatsvinden.
 7. Het screeningsgesprek is onder geen beding een voorwaarde dat een wensaanvraag in behandeling wordt genomen of goedgekeurd wordt;
 8. De medewerker van de Wenscommissie doet schriftelijk verslag van het screeningsgesprek aan de Wenscommissie.
 9. De wens wordt na de screening in het eerstvolgende overleg van de Wenscommissie besproken en al dan niet goedgekeurd. Indien de Wenscommissie niet tot een unaniem oordeel kan komen, dan wordt de wensaanvraag ter beoordeling doorgezet naar het bestuur van de stichting. Zij zullen dan tot een definitief besluit komen;
 10. Als de wens niet wordt goedgekeurd, laat een medewerker van de Wenscommissie dat z.s.m. weten aan de aanvrager en de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) van het kind voor wie de aanvraag is ingediend;
 11. Als de wens wordt goedgekeurd, dan wordt de wens vervolgens voorgelegd aan de betreffende club en/of speler. Als zij de wensaanvraag goedkeuren en hun medewerking willen verlenen, dan gaan we samen met alle betrokkenen bekijken of en hoe we de wens verder kunnen gaan invullen. 
 12. Een medewerker van de Wenscommissie neemt contact op met de wensaanvrager en de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) om de wensvervulling daadwerkelijk te gaan organiseren en uit te voeren. Let op: dit betekent niet dat de wens daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Er bestaat daarom helaas nog altijd een kans dat de wensaanvraag moet worden afgewezen als blijkt dat de wensaanvraag, om welke reden dan ook, niet uitvoerbaar is.

Evaluatie

Bevindingen naar aanleiding van de uitvoering van een wensvervulling, van positieve ervaringen tot eventuele klachten, kunnen door de desbetreffende ouder(s)/verzorger(s) voogd(en) worden vermeld op het evaluatieformulier.

Privacybeleid

Alle acties die Stichting FC Robinstijn uitvoert ten behoeve van wensvervullingen, alle communicatie in verband met de uitvoering van wensvervullingen en alle vormen van publicaties van uitgevoerde wensvervullingen vinden plaats met inachtneming van het wettelijk voorgeschreven privacy-beleid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).